Általános Szerződési Feltételek

 

   A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSzF) a Mindent Angliából.hu Kft. (2225 Üllő, Gyömrői út 61.; Cg. 13-09-145008; a továbbiakban: Üzemeltető, avagy Mindent Angliából Csapata) által üzemeltetett http://www.mindentangliabol.hu, szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Vevő vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit és annak díjszabását tartalmazza.

   A Mindent Angliából.hu  Kft, mint a mindentangliabol.hu üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Mindent Angliából Csapata rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a mindentangliabol.hu erre a célra szolgáló felülete, vagy valamennyi felhasználónak, az Üzemeltető számára megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

   1) Alapfogalmak

Üzemeltető: A honlap fenntartója a Mindent Angliából.hu Kft., aki jogi személyként a szolgáltatást nyújtja.

Vevő: Az a személy, aki az Üzemeltetőnek vásárlói megbízást ad a http://www.ebay.co.uk/ (a továbbiakban E-Bay) domai-nal rendelkező internetes piactéren történő vásárlásra.

Eladó: Az az E-Bay-en regisztrált személy, aki a jelölt internetes piactéren kínálja vásárlásra termékét.

E-Bay: online piactér, melyen előzetesen regisztrált felhasználók adhatnak és vehetnek termékeket, fix áras, vagy hagyományos árverés útján.

Szolgáltatás: A Mindent Angliából Csapata közvetített szolgáltatást nyújt. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§-ának 4. bekezdésének 1. pontja alapján közvetített a szolgáltatás, ha a gazdálkodó a saját nevében vásárolt, és a harmadik személlyel (a megrendelővel, azaz a vevővel) kötött megállapodás alapján, a szabályozásban rögzített módon, részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesíti a szolgáltatást. Jelen esetben a továbbértékesített szolgáltatás az angliai E-Bay, más néven internetes piactér vásárlói szolgáltatása. Így a Mindent Angliából Csapata kizárólag vételi szolgáltatásra vesz fel megbízást.

Fizetési értesítő: A Mindent Angliából Csapata a megnyert licitekről tájékoztatást küld, járulékos költségeivel egyetemben. Vevő tudomásul veszi, hogy a Mindent Angliából Csapata által nyújtott szolgáltatásokhoz az alább jogcímen keletkező járulékos költségek kerülnek, avagy a konkrét megbízás paraméterei alapján kerülhetnek felszámításra:

 

Ebben szerepelnek az árképzésben leírtaknak megfelelő tételek, és azok összesített értéke is.

 

  2) Díjszabás

Árképzés: Az E-Bay-en a nyertes licit, vagy fix ár angol fontban értendő, ahogy annak jelölt postaköltsége is. Ez utóbbi postadíj az Egyesült Királyságon belüli szállítási költség. A forintra való váltás esetében az árfolyam a mindenkori MNB középárfolyam + jutalék együttes összege kerül rögzítésre, mely mindkét költségösszetevőre érvényes. Az Egyesült Királyságon kívüli további szállítási díjak forintban értendőek. Az Egyesült Királyságból Magyarországra történő szállítás költségei a termék méretétől, és súlyától függ. A ruházati termékekre egységes díjszabás érvényes, míg az egyéb termékek esetében külön kalkulációt igényelnek.

A ruházati termékek szállítási díjszabása:           

- Gyermek és babaruhák esetében a ruhadarabok szállítási költsége 100 Ft, míg a cipőkre 250 Ft-os, a kabátokra pedig 300 Ft-os szállítási költség esik.

- Felnőtt ruházat esetében a ruhadarabok szállítási költsége 200 Ft, míg a cipőkre 350 Ft, a kabátokra pedig 400 Ft-os szállítási költség esik.

   A Mindent Angliából Csapatához beérkezett csomagok a vásárolt áru ellenértékének megfizetését követően személyesen átvehetőek. (A lehetséges átvételi helyszíneket az 1. számú függelék tartalmazza.) Továbbá a Vevő kérheti a termékek postázását, melynek díjait a 2.-es számú függelék tartalmazza. A rendelt termékek átvételéhez – az átvétel módjának függvényében – a fenti árképzés során felmerült minden költségösszetevőnek a megfizetése szükséges. A továbbiak ez képezi a Vételár fogalmát.

 

Kedvezmények: A Mindent Angliából Csapata a vásárlásaikor kapott postakedvezményeket minden esetben továbbszolgáltatja vevőinek. Ennek kapcsán az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:

- Eladói postakedvezmény: Amennyiben az E-Bay-en egy felhasználónak több termékére érkezik érvényes licit, a Mindent Angliából Csapata felveszi a kapcsolatot az eladóval, és postakedvezményt igényel, mely az által érvényesíthető, hogy a vásárolt termékeket nem külön, hanem egy csomagban postázza az eladó. Amennyiben a kedvezmény igénylése sikeres, a kialkudott összeg teljes mértékben a Vevőt illeti.

- Hazaszállítási díjkedvezmény ruházati termék esetében: Amennyiben egy eladótól több, mint három ruhanemű érkezik, a csomag hazaszállítási költsége automatikusan 2/3-ára csökken.

 

Megelőlegezett Vásárlási Keretösszeg: az az összeg, amennyiért rendelést tudunk fogadni. Ezt biztosítjuk minden megrendelőnknek aki kauciót utal cégünk bankszámlájára.

Mértéke: a megrendelő által utalt kaució kétszerese, de maximum 50.000 Ft

 

Például:

Utalt kaució:                   Megelőlegezett vásárlási keret:

1.000.-                              3.000.-

2.000.-                              6.000.-

3.000.-                               9.000.-

5.000.-                              15.000.-

10.000.-                            30.000.-

                       stb.

 

Kaució: az az összeg, melyet a megrendelő, számlánkra átutal. A Megelőlegezett Vásárlási keretösszeg ennek az összegnek a kétszeres értéke. A megrendelt tételek M.o.-ra érkezésekor a kaució felhasználásra kerül minden héten. Amennyiben marad fizetendő összeg, azt 5 naptári napon belül kérjük számlánkra átutalni.

   3) A vásárló jogai és kötelezettségei

Jogok

Kedvezmények: A Vevőt megilleti az vásárlási ügylet során kialkudott minden nemű kedvezmény (árengedmény, postakedvezmény, szállítás során történt költségmegtakarítás). Ezen kívül vásárlásai után jogosult lehet egyedi kedvezményre, melyet minden esetben a Mindent Angliából Csapata ajánl meg.

Áruátvételi halasztás: A Vevő kérheti Magyarországra érkezett csomagjainak összevárását, melynek révén a belföldi posta költségek tovább csökkenthetőek. Maximum raktározási idő 4 hét. Az időkeret átlépését követően raktározási díjat számítunk fel.

Kötelezettségek

A Vevő, megrendelésének leadásával fizetési kötelezettséget vállal. A megrendelésében megjelölt licit vissza nem vonható, ha azt már az Üzemeltető az E-Bay-en is megtette. Módosítására azonban van mód. Emelni és csökkenteni is lehet a megajánlott összeget, de csak az E-Bay által adott lehetőségek figyelembevételével. Azaz, ha a licit értéke elérte a Vevő által megajánlott összeget, az már a továbbiakban nem csökkenthető. 

A vásárlás módjának következtében az áru cseréjére a későbbiekben nincs mód. 

A Vevő fizetési kötelezettségének eleget tehet banki átutalással (Mindent Angliából.Hu Kft. Otp Bank  11742874-20000318-00000000); készpénzutalási megbízással (közismertebb nevén „rózsaszín csekkel”); A fizetési határidő minden esetben a fizetési értesítő megküldésétől számított 10 naptári nap. A Vevő a megrendelt árut köteles átvenni a fizetési értesítő megküldésétől számított 1 hónapon belül. Amennyiben a vevő a megrendelt árut a fizetési értesítő megküldésétől számított 1 hónapon belül nem veszi át, és a felszámolt raktározási költséget további 2 hónapon keresztül nem fizeti meg, úgy a Mindent Angliából Csapata jogosult a terméket saját belátása szerint értékesíteni. Ez esetben a Vevő által fizetett kaucióból kerülnek kiegyenlítésre a fennmaradó költségek. Kaució nem jár vissza.

Amennyiben a Vevőnek valamely regisztrált személyes adatában változás történik, köteles azt saját felhasználói fiókjában is módosítani. Az ennek hiányából eredő hibás teljesítésért a Mindent Angliából Csapata nem felel, a mulasztás a vevő oldalán felmerült szerződésszegésnek minősül és annak jogkövetkezményei szerinti elbírálás alá esik. Szintén szerződésszegésnek minősül,ha a vevő az általa kikért csomagot nem veszi át 10 naptári munkanapon belül,és a csomag visszapostázásra kerül cégünkhöz. Ennek költsége tehát a vevőt terheli.

   4) Az üzemeltető jogai és kötelezettségei

Jogok

Az Üzemeltetőnek joga van a hozzá érkezett megbízást visszautasítani, illetve a szerződéstől elállni, ha a Vevő a fizetési- vagy áruátvételi kötelezettségének nem tesz eleget. Joga van továbbá a hozzá érkezett vásárlási megbízást indoklás nélkül visszautasítani, ha az üzleti érdekeit, avagy vonatkozó haza és nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit sérti. 

Amennyiben a Vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az ÁSzF-ben megjelölt időn belül, az Üzemeltető késedelmi kötbért számíthat fel, melynek mértéke minden késedelmes napra felszámított 100 Ft. Ezen túlmenően az esetlegesen felmerülő behajtási költségek is a Vevőt terhelik.

Kötelezettségek

A Mindent Angliából Csapata köteles a Vevőt az ügyletet érintő minden lényegi információval ellátni. Így tájékoztatást kell adnia a megnyert licitekről, az esetleges kedvezmények igénybevételének lehetőségéről, vagy a vásárlás során felmerülő problémákról. Köteles továbbá információt adni az árképzésben jelentkező tételek összegéről, és annak összértékéről is. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az adott ügylet kapcsán az ügylet jellegéből eredően a vele a szolgáltatásra való szerződés során előzetesen a járulékos költségek összegéről és mértékéről előzetesen pontos tájékoztatást nem tud adni. A Vevő a szolgáltatási megbízást ezen körülmény ismeretében köti meg. A fizetési értesítő megküldésével egy időben biztosítania kell a személyes áruátvétel lehetőségét. A Mindent Angliából Csapata köteles az átvételre való feljelentkezést követő 3 munkanapon belül postára adni a megvásárolt terméket amennyiben a csomag ellenértéke már kiegyenlítésre került. Az áru feladását követően a Mindent Angliából csapata a  vásárlásról készült számlát elektronikus úton küldi meg a Vevőnek. 

A Vevőtől érkezett vásárlási megbízásokat, vagyis a termékekre érkező liciteket, munkaidőn belül köteles a lehető legkorábbi időpontban megtenni. A munkaidő munkanapokon 08:00-tól 16:00-ig tart. Köteles továbbá a Vevő érdekeit képviselni az Eladóval szemben, a panaszkezelésben leírtaknak megfelelően.

   5)Vedd magadnak,küldesd hozzánk     

Címbiztosítási szolgáltatás

A Csomagkezelés körében a Szolgáltató vállalja,hogy a megjelölt címre érkező  csomagokat  fogadja,majd azokat  heti egy alkalommal más Megrendelők csomagjaival együtt  azt Magyarországra  szállíttatja a Mindent Angliából.Hu Kft. magyarországi címére ,azaz a 2225 Üllő,Gyömrői út 61. Számra. A Csomagkezelés körében a Küldemények gyűjtőfuvarral érkeznek Magyarországra.

A Csomagkezelés körében a Szolgáltató kötelezettsége kizárólag a részére érkezett csomagok fogadására, illetve azok abban a formában ,ahogy az a postafiók címére érkezett történő magyarországi továbbítására terjed ki. Ha az Angol  címre érkezett csomag csomagolása  sérült oly mértékben, hogy az a küldemény épségét a további szállítás során veszélyeztetné, úgy elláthatja egy plusz védő burkolattal. Ezen túlmenően a Szolgáltató  a Küldemények biztosítása, kezelése körében egyéb feladatot nem vállal. A Szolgáltató, amennyiben a Küldemény a címére már sérült csomagolással érkezik meg, úgy annak tényéről jegyzőkönyvet vesz fel, fényképfelvétellel dokumentálja, ezen túlmenően azonban a Küldemény csomagolási, avagy esetleges tartalmi résülése körében reklamációs kötelezettség nem terheli, azt a kézhez vett és dokumentált formában és állapotban köteles továbbítani a Megrendelő felé.

Megrendelő büntetőjogi felelősséggel kijelenti e  megbízással egyidejűleg,hogy a Szolgáltatóra bízott csomag semmi olyan tartalommal nem bír mely az  Európai Unió területén  beletartozna azon tiltott termékek sorába – pl.: kábítószer,fegyver, magyar zárjegy nélküli termék,gyógyszer alapanyag stb. – melyek a NAV hivatalos honlapján megismerhetők. Ezen kijelentéssel ellentétes tényekből eredő mindennemű felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.

Csomag útja:

1. A postafiókra minden héten csütörtökig megérkezett küldemény felkerül a szállítmányozó cég autójára és  elindul vele M.o.-ra.

2. Ezt követő hétfőn cégünk átveszi a szállítmányt,és megkezdi annak feldolgozását.

3.Szerdai napon a Mindent Angliából csapata miután végzett a rábízott logisztikai feladatokkal, hírlevél,és konkrét elszámolás formájában is értesíti a megrendelőt küldeménye érkezéséről.

4. A hírlevél tartalmazza a választható átvételi módokat,melyet online felületünkön szükséges beállítani a csomag átvételéhez.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez szerződés töltése szükséges,melyet az info@mindentangliabol.hu email címen lehet igényelni.

 

 

 

   5) Panaszkezelés

A Mindent Angliából Csapata mindent megtesz annak érdekében, hogy vásárlói a lehető legjobb üzletet kössék. Mindazonáltal a legkörültekintőbb közvetítői munka során is történhetnek fennakadások, nem várt kellemetlenségek, melyeket a Mindent Angliából Csapata a legjobb tudása szerint igyekszik kezelni.

Az Üzemeltető az alábbi elérhetőségeket biztosítja vevői panasz esetére:

  1. E-mail cím: info@mindentangliabol.hu
  2. Postacím: 2225 Üllő,Gyömrői út 61.
  3. Telefon: +3629266113

Amennyiben a Vevő által rendelt áru nem érkezik meg, vagy abból lényegi elem hiányzik, a Mindent Angliából Csapata felveszi a kapcsolatot az Eladóval. Ha a küldemény nem nála, hanem a szállítás során akadt el, a szállító céget is megkeresi. Abban az esetben, ha a fenti intézkedések nem járnak sikerrel, és a rendelt termék továbbra sem érkezik meg az Üzemeltetőhöz, az erre foglalt kaució státuszolást követően automatikusan visszakerül a felhasználó egyenlegére,mely más termékekre ismét felhasználhatóvá válik. Az árut érintő egyéb problémák tekintetében azonban az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, így tehát minőségbeli- vagy méretproblémákat nem kezel. Ugyancsak nem tartozik felelősséggel az Üzemeltető abban az esetben, amennyiben a Vevő időközben meggondolja magát, avagy a rendelés téves volta a Vevő általi pontatlan adatszolgáltatásból ered, amely adatszolgáltatás azonban az alkalmas arra, hogy az Üzemeltető teljesítési oldalán a rendelkezésre álló adatok alapján konkrétan beazonosítható szolgáltatás megrendelésének minősüljön.  Egyéb szállítási problémák esetében a Mindent Angliából Csapata egyeztet a szállítókkal az áru érkezésének várható időpontjáról, vagy annak állapotáról, melyről a Vevőt is haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben az átvett termékkel kapcsolatos problémák a Vevő szerződés-szegése, pontatlan adatszolgáltatására, avagy mulasztására vezethetőek vissza, úgy a termék cseréjével, az problémák kezelésével és orvoslásával járó mindennemű költség (postaköltség, .........) a Vevő kötelezettsége, aki ezen költségeket köteles az Üzemeltető részére előzetesen, avagy azok felmerültekor esedékesen megfizetni.

Amennyiben az átvett termékkel kapcsolatos problémák az Ebayes  Eladó oldalán jelentkező okra vezethetőek vissza, úgy a termék cseréjével, a problémák kezelésével és orvoslásával járó mindennemű költség megelőlegezésének költsége úgyszintén első ízben a  Vevő kötelezettsége. A Mindent Angliából csapata felveszi a kapcsolatot a termék eladójával,és képviseli,érvényre juttatja a vevő jogait. Ha az Eladóval szemben a követelés sikeresen érvényesítésre kerül, abban és csak abban az esetben az eladó által visszaszolgáltatott összeg a vevő részére visszajár. Az Alapfogalmak Szolgáltatás pontjában leírtaknak megfelelően a Mindent Angliából csapata közvetített szolgáltatást végez,nem pedig értékesít,ezért a vásárolt termékkel kapcsolatos felelősség kizárólag az Ebayes eladót terheli.

Amennyiben az átvett termékkel kapcsolatos problémák az Üzemeltető (Mindent Angliából) szerződésszegére, mulasztására vezethetőek vissza, úgy a termék cseréjével, az problémák kezelésével és orvoslásával járó mindennemű költség az Üzemeltetőt terheli.

   6) Személyes adatok védelme

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. E mellett személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. A Mindent Angliából Csapata ezért kizárólag azokat a Vevő adatokat kérheti el, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenek. A Vevő ezek megadásával egyben hozzájárul az adatok ilyen célú felhasználásához is. A kezelni kívánt adatok köre: a Vevő neve, posta címe, telefonszáma, és e-mail címe. A Mindent Angliából Csapata az ilyen formán megismert adatokat a fent definiált szolgáltatás nyújtásán kívül más célból fel nem használhatja, illetve harmadik személynek át nem adhatja.

       1. számú függelék

Személyes átvételi helyszíneink:

-.Üllő iroda (2225 Üllő Gyömrői út 61) 

- KÖKI TERMINÁL (Kőbánya Kispest ) OBI parkoló

-Zugló Vasút állomás Bíróság előtti parkoló

-XXII. Kerület Campona bevásárló központ parkoló

 

Vidéki átvételi helyszíneink:

- Kecskemét

- Érd

-Székesfehérvár

 

 

    2. számú függelék

Postázási díjszabás MPL:

Választási lehetőségek:

Időgarancia +200 Ft

Házhoz 0-1 kg 990 Ft

 

Házhoz 1-10 kg 1590 Ft

 

Házhoz 10-20 kg 2290 Ft

 

Postán Maradó 0-1 kg 990 Ft

 

Postán Maradó 1-10 kg 1390 Ft

 

Postán Maradó 10-20 kg 1990 Ft

 

PostaPont 0-1 kg 990 Ft

 

PostaPont 1-10 kg 1390 Ft

 

PostaPont 10-20 kg 1990 Ft

 

 

A csomag egyik oldala sem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot. Ha meghaladja,akkor 2 külön küldeményként tudjuk postázni.

 

 

© Mindent Angliából.Hu Kft. 2015